GDPR / RODO

English:By using the WEBMAXX.PL (https://arabhorsepromotion.com, https://webmaxx.pl) services you accept the Privacy Policy below.

The website and personal data administrator is "WEBMAXX.PL TOMASZ SKIERSKI" Wenantego Burdzińskiego 9 lok. 8, 03-480 Warsaw (webmaxx@webmaxx.pl).

You have the right to access, rectify, delete, limit processing, raise objections and transfer personal data. You can also file a complaint with the supervisory body and revoke your consent to the processing of your personal data if you consented to it.

1. Definitions

 1. Administrator - Tomasz Skierski, running a business "WEBMAXX.PL TOMASZ SKIERSKI" ul. Wenantego Burdzińskiego 9 lok. 8, 03-480 Warsaw
 2. Website - website https://arabhorsepromotion.com, https://webmaxx.pl
 3. User - any entity that uses the Website.

2. Personal data

 1. The User may submit his / her personal data to the Administrator using the forms available on the Website, e.g. the subscription form for the newsletter.
 2. The administrator of the User's personal data is the Administrator.
 3. The data provided to the Administrator as part of the subscription form for the newsletter is processed in order to send the newsletter to the User.
 4. The data provided to the Administrator as part of the order form are processed in order to perform the contract, including issuing and sending to the User an invoice documenting the purchase.
 5. The administrator guarantees the confidentiality of all personal data provided to him.
 6. Providing data is always voluntary, but necessary to take action by the User to which the form is intended.
 7. Personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons.
 8. The user has the following rights:
  - the right to request access to, rectification, deletion or limitation of processing,
  - the right to object to the processing,
  - the right to transfer data,
  - the right to withdraw consent to the processing of personal data for a specific purpose, if the User previously gave such consent,
  - the right to lodge a complaint to the supervisory body in relation to the processing of personal data by the Administrator
 9. The Administrator informs the User that the personal data provided to him as part of the subscription form for the newsletter is transferred to the United States by being stored in a database located on a server located in the United States. The administrator uses the MailChimp mailing system, whose supplier is an entity in the USA. This entity guarantees the confidentiality of data stored in its databases.
 10. The Administrator informs the User that he entrusts the processing of personal data to the following entities:
  - Centrum Informatyczne - wer.pl Tomasz Sikora, 31-831 Kraków, ul. Cienista 59/18, NIP: 678-190-45-14 - in order to register domains and hosting packages,
  - P.H.U. JOVIX, ul. Jagiellońska 60, 03-307 Warsaw - in order to use accounting services,
  - Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warsaw, NIP: 521-370-44-20 - in order to use the invoice system, under which invoices are generated,
  - Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 - in order to use the MailChimp mailing system for sending a newsletter,
  - TK Horse Center Urszula Łęczycka NIP: 5213130551 (only if the scope of the service requires it)

3. Cookies

 1. The administrator uses cookies (cookies), that is, small text information, stored on the User's end device (eg computer, tablet, smartphone). Cookies can be read by the Administrator's computer system.
 2. The Administrator stores cookies on the User's end device for statistical purposes and to ensure proper operation of the Website.
 3. The Administrator informs the User that there is a possibility of configuring the web browser, which prevents the storage of cookies on the User's end device. In such a situation, the use of the Website by the User may be difficult.
 4. The Administrator hereby indicates that the cookie files may be deleted by the User after they have been saved by the Administrator, through the appropriate functions of the web browser.

4. Other

 1. The Administrator informs the User that he / she can use the following technologies to track activities undertaken by the User within the Website:
  - Google Analitycs
  - Server logs

Język Polski:Korzystając z usług WEBMAXX.PL (https://arabhorsepromotion.com, https://webmaxx.pl) akceptujesz poniższą Politykę Prywatności.

Administratorem strony i Twoich danych osobowych jest WEBMAXX.PL TOMASZ SKIERSKI ul. Wenantego Burdzińskiego 9 lok. 8, 03-480 Warszawa (webmaxx@webmaxx.pl).

Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu and przenoszenia danych osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego oraz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

1. Definicje

 1. Administrator – Tomasz Skierski, prowadzący działalność gospodarczą "WEBMAXX.PL TOMASZ SKIERSKI" ul. Wenantego Burdzińskiego 9 lok. 8, 03-480 Warszawa
 2. Strona – strona internetowa https://arabhorsepromotion.com, https://webmaxx.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie np.: formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach zamówienia przetwarzane są w celu realizacji umowy, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  - prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot na terenie USA. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Centrum Informatyczne - wer.pl Tomasz Sikora, 31-831 Kraków, ul. Cienista 59/18, NIP: 678-190-45-14 - w celu rejestracji domen i pakietów hostingowych,
  - P.H.U. JOVIX, ul. Jagiellońska 60, 03-307 Warszawa - w celu korzystania z usług księgowych,
  - Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 521-370-44-20 – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach którego generowane są faktury,
  - Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do rozsyłania newslettera,
  - TK Horse Center Urszula Łęczycka NIP: 5213130551 (jeśli zakres usługi będzie tego wymagał)

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

4. Pozostałe

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  - Google Analitycs
  - Logi serwera

Responsive

Responsive and mobile devices friendly design is a standard and a necessity today

Easy

Easy management of content, galleries and data. You will get everything from us.

Secure

You need secure HTTPS access, you do not have to worry about it anymore.

24/7

Something is wrong? Do you need support? Let us know at any time, we will fix it quickly.